Biała wstążka - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Biała wstążka

Międzynarodowa Kampania Białej Wstążki trwa od 25 listopada do 10 grudnia. Co roku nowomiejscy policjanci aktywnie włączają się w tę akcję biorąc udział w konferencjach tematycznych dotyczących przemocy, udzielając pomocy osobom pokrzywdzonym oraz edukując dzieci i młodzież w obszarze przemocy.

Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet” realizowana jest od 1991 roku, a jej inicjatorem było Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet. Rozpoczyna się ona Międzynarodowym Dniem przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, czyli 25 listopada a kończy Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, który przypada w dniu 10 grudnia. Daty te nie są przypadkowe, mają bowiem na celu postawienie znaku równości między prawami kobiet a prawami człowieka.

Akcja ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa, że przemoc ze względu na płeć stanowi jednocześnie naruszenie praw człowieka. Ponadto służy ona wzmocnieniu lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet oraz budowaniu powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet. W 2017 roku temat przewodni międzynarodowej Kampanii brzmi Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”.

Szczególnym przejawem przemocy wobec kobiet jest sytuacja, gdy stają się one ofiarami przemocy w rodzinie. Jedną z form pomocy jest proceduraNiebieskie Karty”, którą wszcząć może Policja, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 24 listopada 2017r. nowomiejscy policjanci wypełnili 239 formularzy „Niebieska Karta-A”. Osób wobec, których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie było – 279, z tego kobiet – 207, 53 mężczyzn oraz 13 dzieci. Osób wobec, których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie było - 239


 

Jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie pamiętaj, że sprawca każdego rodzaju przemocy powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej !!!

Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa pozostałych domowników podejmij następujące czynności:

  • w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję pod nr 997, skontaktuj się ze swoim dzielnicowym szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia;

  • w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej – możesz zażądać wystawienia zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

  • możesz skorzystać z porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, dzwoniąc pod numer Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” -22 668 70 00

  • w celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do odpowiedniej instytucji. Kompetencje instytucji i organizacji pomocowych są następujące:

 • Ośrodki pomocy społecznej – pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych;

 • Powiatowe centra pomocy rodzinie – pomoc w sprawach prawnych, socjalnych, terapeutycznych, poradnictwo na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w danej miejscowości;

 • Ośrodki interwencji kryzysowej – zapewniają schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, udzielają wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych;

 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – bezpłatne schronienie dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, udzielanie pomocy specjalistycznej: psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, opracowują plan pomocy;

 • Prokuratura, Policja – osoba pokrzywdzona może w tych instytucjach złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się ;

 • Sąd rodzinny i opiekuńczy – osoba pokrzywdzona może złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych małoletnich;

 • Ochrona zdrowia – wystawianie zaświadczeń lekarskich o doznanych obrażeniach, udzielenie pomocy lekarskiej, poradnictwo dot. specjalistycznych poradni medycznych;

 • Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – jeżeli przemocy w rodzinie towarzyszy picie alkoholu, można złożyć z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.