Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Wydział Prewencji i RuCHU DROGOWEGO
Komendy POwiatowej Policji w NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 6
tel. do sekretariatu: 47 73 222 41

 

Naczelnik Wydziału

kom. Leszek Rajkowski

 

 

STRUKTURA  WYDZIAŁU:

 

 

1. Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne

2. Ogniwo Ruchu Drogowego

3. Rewir Dzielnicowych

      a) Zespół Dzielnicowych w Biskupcu

4. Zespół Wykroczeń

5. Zespół Dyżurnych

6. Jednoosobowe Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego

 

 

ZADANIA POLICJANTÓW WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO :

 

1/  rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości, wykroczeń oraz rodzących je zjawisk kryminogennych oraz zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2/  współpraca z terenowymi organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi podmiotami w zakresie kształtowania poczucia bezpieczeństwa obywateli, a także kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społecznościach lokalnych,

3/   wykonywanie zadań na rzecz zapobiegania demoralizacji i przestępczości na terenie powiatu,

4/   współdziałanie z instytucjami państwowymi, pozarządowymi, organami samorządowymi i organizacjami społecznymi powołanymi w sprawach dzieci, młodzieży i rodziny,

5/   sprawowanie nadzoru nad Strażą Miejską w zakresie określonym w odrębnych przepisach,

6/   analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, doskonalenie zasad organizacji i taktyki służby policjantów ruchu drogowego, prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

7/  organizowanie i doskonalenie działalności informacyjno – wychowawczej ukierunkowanej na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie propagowania bezpiecznych zachowań na drogach,

8/ nadzorowanie i koordynowanie podległych służb prewencyjnych w zakresie służby patrolowej, interwencyjnej, obchodowej, konwojowej i ochronnej,

9/ przygotowywanie planów działania Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu obronności państwa,

10/ propagowanie działalności informacyjnej, której zasadniczy cel obejmuje włączenie społeczeństwa do współdziałania z Policją w ramach realizowanych programów działania w zapobieganiu, zwalczaniu przestępczości i organizowania samoobrony społecznej przed przestępczością.