Jakie obowiązki ma właściciel psa? - Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim

Jakie obowiązki ma właściciel psa?

W ostatnim czasie Policja otrzymuje coraz więcej zgłoszeń dotyczących bezpańskich psów lub braku właściwej opieki nad czworonogami.

Decydując się na hodowlę psa trzeba uwzględnić szereg obowiązków z tym związanych. Właściciel musi zapewnić odpowiednie wyżywienie i schronienie oraz odpowiednie traktowanie czworonoga. Niestety nie wszyscy właściciele psów wywiązują się ze swoich obowiązków.

Warto przypomnieć obowiązki osób posiadających psy. To zapewnienie pomieszczenia chroniącego przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała;zapewnienie odpowiedniej karmy i stały dostęp do wody;smycz, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu; utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia właściwego organu gminy;sprzątanie po swoim psie.

Ponadto wiele samorządów w celu ochrony swoich mieszkańców przed agresywnością psów podjęło uchwały zobowiązujące właścicieli, aby na spacer wychodzili ze swoim psem na smyczy – nadto osobniki duże lub agresywne muszą posiadać założony kaganiec.

Warto w tym miejscu przypomnieć zapis art.77 Kodeksu Wykroczeń:

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Kolejny artykuł Kodeksu Wykroczeń (art.78) dotyczy nie tylko właścicieli, ale wszystkich osób, które mają kontakt ze zwierzętami:

Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.

Prawa zwierząt i obowiązki ich właścicieli zostały skodyfikowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochroniezwierząt(Dz. U. z 1997 r. Nr 111 poz. 724)

W związku z licznymi telefonami dot. bezpańskich psów, informuję, że w/w ustawa w art. 11, ust. 1 stanowi:

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin dlatego też Policja nie zajmuje się tego typu sprawami, jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi.

Uwaga kierowcy!

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na prowadzącego pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązek zapewnienia stosownej pomocy (w miarę możliwości) lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3 tj. lekarz weterynarii, inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub innej organizacji o podobnym statutowym celu działania, funkcjonariusz Policji, straży miejskiej lub gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej.

 

źródło: www.policja.pl